KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN A.Ş KVKK AYDINLATMA BEYANI

Ankara Cad No:102 Kazımdirik Mah. Bornova/İZMİR adresinde yerleşik olan Küçükbay Yağ ve Deterjan A.Ş. ("Orkide") 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca Veri Sorumlusu'dur. Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda listelendiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz; bizim tarafımızdan ve/veya tarafımızca yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, internet sitemiz, sosyal medya, telefon ve dijital ortamdaki formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara; yasal raporlama, kalite denetim sistemlerinin yürütülmesi ve düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilmektedir. Ayrıca, hukuki süreçleri yürüten resmi kurumlar ile hukuki süreçlerin ve şikayetlere ilişkin prosedürlerin yürütülmesi amacıyla veri paylaşımında bulunulabilmektedir.

Sizlere geri dönüş yapabilmek ve hizmet verebilmek amacıyla belirli kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel verilerinize ve bu veri işleme faaliyetlerinin hukuki sebeplerine dair detaylı bilgi şöyledir:

1-      İnternet sitemizde (www.orkide.com.tr) bulunan İletişim Formu’nun doldurulması halinde; mesaj ve görüşlerinize geri dönüş sağlanabilmesi amacıyla Kimlik ve İletişim bilgileriniz, Kanun’un 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

2-      İnternet sitemizde (www.orkide.com.tr) bulunan İnsan Kaynakları Başvuru Formu’nun doldurulması halinde; iş başvurularının değerlendirilmesi ve dönüş yapılması amacıyla Kimlik ve İletişim bilgileriniz, Kanun’un 5/2-c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-e) bendinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3-      İnternet sitemizde (www.orkide.com.tr) bulunan E-Bülten Üyeliği formunun doldurulması halinde; tüketicilere e-bülten yayınlanması amacıyla İletişim bilgileriniz Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebi uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

4-      Çağrı merkezimiz aracılığıyla bizlere ulaşmanız halinde; görüş ve taleplerinize dönüş yapılabilmesi amacıyla Kimlik, İletişim ve Ses Kaydı bilgileriniz Kanun’un 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5-      Bunun yanı sıra, çevrimiçi platformlar üzerinden gelen öneri ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi amacıyla Kimlik, İletişim ve İşlem bilgileriniz Kanun’un 5/2-c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

6-      Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişler çerçevesinde kazananlara hediye gönderiminin yapılabilmesi amacıyla Kimlik, İletişim ve Adres bilgileriniz Kanun’un 5/2-c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

7-      Çerez Politikamızda açıkladığımız üzere; “zorunlu çerezler” aracılığıyla kişisel verileriniz sitemizin sağlıklı çalışabilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine ve yine Çerez Politikamızda açıkladığımız üzere “zorunlu olmayan çerezler” aracılığıyla ile kişisel verileriniz sitemizde sizlere daha etkili hizmet sunabilmek amacıyla Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Dilediğiniz zaman Orkide’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

a)      İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b)      Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

c)      Eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

d)      Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e)      Aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f)       Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyete neden olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekebilecektir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızı, ıslak imzalı bir nüshanın bizzat elden veya noter aracılığı ile Ankara Cad No:102 Kazımdirik Mah. Bornova/İZMİR adresine iletilmesi şeklinde yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz noter tarafından tasdiklenmiş vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Orkide tarafından reddedilecektir.

Orkide Başvuru formuna [Başvuru Formu] buradan ulaşabilirsiniz.

Orkide’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. 

ORKİDE'YE HOŞ GELDİNİZ!

İlgi alanınıza özel içeriklerimizi keşfetmek için lütfen seçim yapınız...